gototop
Bảng quảng cáo

home

Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

The use of small-scale biogas digesters among farmers and households in rural areas of developing co...

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được ...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc...

Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

Study on size effects of corn stalks for biogas production was evaluated for three differe...

Khảo sát sinh trưởng của cây Lục Bình (Eichhornia crassipes) trên các thủy vực khác nhau

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của lục bình trên các thủy vực khác nh...

  • Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries - Empirical

  • Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

  • Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

  • Sản xuất biogas từ thân bắp - Ảnh hưởng của kích cỡ

  • Khảo sát sinh trưởng của cây Lục Bình (Eichhornia crassipes) trên các thủy vực khác nhau

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 
1
9
Tong ket hoi thao

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Ứng dụng mô hình túi ủ HDPE cải tiến với nguyên liệu nạp rơm và lục bình

Việc ứng dụng mô hình khí sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi để cung cấp năng lượng đã được áp dụng khá phổ biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long,...

Các xuất bản trong năm 2016 - 2017

STT Tên bài báo Abstract -E Abstract -VN 1 Ngo Thi Thanh Truc, Tran Sy Nam, Nguyen Vo Chau Ngan, Jan Bentzen., 2017. Factors Influencing the Adoption of small-scale biogas digesters in developing countries...

Sản xuất khí sinh học từ thân cây bắp: Ảnh hưởng của kích thước

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước cây bắp đến quá trình sản xuất biogas được tiến hành với 3 kích cỡ thân cây bắp khác nhau: 15 - 20 cm, 8 - 10 cm...

Các ấn phẩm dự án đã công bố trong năm 2015

Đánh giá khả năng sử dụng rơm và lục bình trong ủ yếm khí bán liên tục - ứng dụng trên túi ủ biogas polyethylene với quy mô nông hộ Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo,...